Hein Pragt Heinpragt.com    © Hein Pragt ( Facebook ,  )
Taalfoutje melden 
Volg site op Facebook 
 

Verschillen tussen mannen en vrouwen

verschil tussen mannen en vrouwen Mannen en vrouwen, op deze pagina staat veel informatie over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Door te leren welke verschillen er zijn tussen mannen en vrouwen kunnen mannen en vrouwen elkaar beter leren begrijpen. Het is geen oplossing voor alle problemen die er alsmaar blijken te ontstaan tussen mannen en vrouwen maar het kan een goede aanleiding zijn om zaken eens vanuit een ander standpunt te bekijken. Ook zijn sommige verschillen tussen mannen en vrouwen erg grappig. Vanuit de emancipatie gedachte in de jaren 60 dacht men eerst dat alle verschillen tussen mannen en vrouwen het gevolg waren van opvoeding en cultuur. De laatste jaren echter blijkt dat de verschillen veel meer in onze hersenen en genen zitten en dat het verschil in opvoeding en cultuur alleen de aangeboren eigenschappen versterken. Man en vrouw moeten gelijkwaardig zijn, ze zijn absoluut niet gelijk aan elkaar. Volgens John Gray zijn ze zelfs zo verschillend dat het lijkt alsof ze van twee verschillende planeten (Mars en Venus) komen. Gelijkwaardig is iets anders dan gelijk, met gelijkwaardigheid bedoel ik dat mannen en vrouwen dezelfde rechten, plichten, ontplooiingkansen en beloning moeten hebben. Als we leren om elkaars sterke eigenschappen goed te gebruiken en minder nadruk leggen op de zwakke kanten van beide geslachten kan de combinatie van mannen en vrouwen heel positief werken. Vriendelijke groet, Hein Pragt

De verschillen tussen mannen en vrouwen volgens de evolutie.

(C) 2003 Hein Pragt

verschillen tussen mannen en vrouwen, darwin tijdlijn van de evolutie De theorie over de evolutie is beschreven door Darwin in het beroemde boek "On the origin of Species". De struggle for life (strijd om te overleven) werd door Darwin gezien als de drijvende kracht achter het ontstaan en het veranderen van soorten. De essentie van de theorie van Darwin was dat organismen (waaronder dus ook de mens) door natuurlijke selectie veranderingen ondergaan. De soort past zich aan naar de omstandigheden doordat een individu die een bepaalde eigenschap heeft wel zal overleven terwijl anderen die niet zo goed aangepast zijn aan de leefomstandigheden niet overleven. Doordat de mens een sociaal wezen is dat al vroeg in gemeenschappen ging samenwonen (c.a. 3 miljoen jaar geleden) ontstond er ook een specialisatie tussen mannen en vrouwen. De mannen en vrouwen die het best aangepast waren aan die omstandigheden zorgden voor gezond nageslacht waardoor er ook een specialisatie in de hersenen van mannen en vrouwen ontstond. Aangezien de menselijke soort al c.a. 3 tot 5 miljoen jaar op deze aarde voorkomt hebben zich in deze periode tussen de 200.000 en 300.000 generaties hun genen doorgegeven en een natuurlijke selectie veroorzaakt.

Aangezien er in de oertijd een verdeling van taken tussen de mannen en vrouwen bestond, kunnen we aannemen dat hieruit niet alleen een fysieke maar ook een psychische specialisatie ontstaan is De mannelijke jagers specialiseerden zich in langdurige achtervolgingen en leerden zich te kunnen concentreren op lange termijn doelen. Ze leerden om zich met ��n enkel probleem bezig te houden en bijzaken te negeren. Ook moesten ze hun ruimtelijke ori�ntatie verbeteren voor het rondtrekken voor de jacht en het inschatten van de afstand van een speer of pijl. De vrouw moest in de oertijd vooral aan verschillende dingen tegelijk kunnen denken en alles gelijktijdig kunnen organiseren. Ze moesten de groep in de gaten houden en op alle mogelijke gevaren van buitenaf letten. De specialisatie van vrouwen was dus sociale organisatie en communicatie. Er ontstond dus een verschillende specialisatie in de hersenen van mannen en vrouwen.

Ik zou graag bewijzen dat ik een echte man ben, maar die stomme mammoet is helaas uitgestorven.
(Hein Pragt)

De verschillen tussen mannen en vrouwen in onze hersenen.

(C) 2013 Hein Pragt

verschillen hersenen mannen en vrouwen Ondanks dat mannen een vrouwen totaal gelijkwaardig zijn (dus beiden evenveel rechten en plichten hebben en ook gelijke beloning en kansen) zijn mannen en vrouwen absoluut niet precies hetzelfde. Ondanks het slechts geringe verschil in genen hebben deze kleine verschillen, door productie en invloed van mannelijke en vrouwelijke hormonen toch grote gevolgen in de bouw van het lichaam maar ook in het ontwikkelen van de hersenen. Nu is het wel zo dat veel geslachtsverschillen erg overdreven worden en dat sommige verschillen zelfs gewoon verzonnen zijn. Er bestaan genoeg zorgzame mannen en ook agressieve vrouwen en in het algemeen zijn beide seksen even slim. Al vanaf het moment dat we in de baarmoeder zitten zijn er de geslachtshormonen zoals testosteron en oestrogeen die bij mannen en vrouwen verschillend zijn en veel invloed hebben als het brein van de baby wordt gevormd. Maar deze hormonen werken ook rechtstreeks in op volwassen hersenen. Daarnaast verschillen de hersenen van mannen en vrouwen ook in vorm wat waarschijnlijk ook het gevolg is van deze hormonen. De hersenen van vrouwen hebben een iets groter oppervlak en wat meer verbindingen tussen verschillende gebieden, terwijl die van mannen wat groter zijn.

Wanneer we die verschillen in ogenschouw nemen is het niet vreemd dat mannen en vrouwen zich vaak anders gedragen. Het menselijk gedrag wordt echter niet alleen bepaald door de biologische aanleg maar ook door ervaring en training en omgeving. De wijze waarop ouders met elkaar omgaan en hoe ze de kinderen opvoeden zal ook duidelijk invloed hebben op de geestelijke ontwikkeling van een kind. Maar hoe kunnen we biologische en culturele invloeden op gedrag uit elkaar houden? Dit is erg moeilijk omdat de grens niet erg duidelijk is, maar we kunnen wel kijken of bij dieren dezelfde verschillen voorkomen. Wanneer bij dieren dezelfde verschillen waargenomen kunnen worden is dit een aanwijzing dat het gedrag niet aangeleerd is maar dat de oorzaak in genetische aanleg ligt. Het is bijvoorbeeld bekend dat de meeste mannen beter ruimtelijk kunnen denken dat de meeste vrouwen. Mannen en vrouwen interpreteren de wereld om hun heen dus blijkbaar anders.

Populaire boeken vertalen dit dan in wel of niet de weg willen vragen maar dit is waarschijnlijk meer afhankelijk van de omgeving dan van aanleg. Wanneer er proeven gedaan worden met mannetjes- en vrouwtjesratten, blijkt dat vrouwtjesratten ook meer afhankelijk zijn van herkenningspunten om hun weg te vinden, terwijl mannetjesratten met een soort ingebeelde plattegrond werken. Dit gedrag veranderde toen ze de vrouwtjesratten hormonen van mannetjesratten toedienden. Dit lijkt me echter voor mensen niet direct een uitkomst. Maar mannen blijken niet beter te zijn in alle opzichten van ruimtelijke inzicht, vrouwen kunnen meestal beter onthouden waar dingen gebleven zijn, ze onthouden beter dan mannen de plaats van voorwerpen in de omgeving. (Waar staat het zoutpotje nu weer?)

Veel mensen hebben een tunnelvisie door het feit dat mannen vaker veel hoger scoren dan vrouwen in wiskundetests. Dat is ook het geval maar wat men dan vergeet is dat ook meer mannen veel lager scoren dan vrouwen op deze wiskundetesten. Het lijkt er dus op dat vrouwen meer constant gemiddeld scoren en dat mannen vaker uitschieters naar boven en onder hebben. Vrouwen zijn dus iets meer stabiel in dit opzicht terwijl de wiskundige vermogen van mannen verder uit elkaar staan. Dit verschil tussen mannen en vrouwen kan een biologisch verschil zijn dat te maken heeft met het mannelijke voordeel in abstract ruimtelijk denken, maar het kan ook het resultaat zijn van het feit dat in onze cultuur vrouwen nog steeds te horen krijgen dat ze minder goed in wiskunde zijn.

Wanneer we kijken naar de gevangenissen dan blinken mannen hier weer sterk uit omdat we erg veel meer mannen dan vrouwen aantreffen in de gevangenis. Cynisch zouden we kunnen stellen dat mannen meer betrapt worden en dat vrouwen wat beter zijn in het niet betrapt worden, maar ik denk dat niet het onderzoeken waard is. Mannen komen blijkbaar eerder in de problemen vanwege gewelddadig gedrag en agressie. Naast het feit dat agressie bij jongens meer sociaal geaccepteerd is dan voor meisjes is dit niet het hele verhaal. Jongens zijn ook meer geneigd naar gewelddadige spelletjes en dit gedrag zien we zelfs bij veel dieren terug. Hoewel het per cultuur verschillend is zijn vaak de mannen gewelddadiger dan de meeste vrouwen.

"La donna � mobile" schreef Verdi�s al in zijn bekende opera in 1851 en letterlijk staat het voor "de vrouw is veranderlijk". Mannen en vrouwen vertonen vaak hetzelfde wispelturige gedrag en hebben vaak in dezelfde mate wisselende stemmingen. Wel lijkt het er op dat we de stemmingswisselingen van vrouwen beter herinneren. Wanneer men mensen vraagt om terug te denken wispelturig gedrag of stemmingswisselingen van henzelf en hun partner dan worden er meer stemmingswisselingen voor vrouwen vermeld dan voor mannen. Het is wel zo dat stemmingsstoornissen zoals depressie en angstaanvallen bij vrouwen ongeveer twee keer zo vaak voorkomen dan bij mannen. Dit kan echter ook voorkomen uit het feit dat de meeste vrouwen sneller hulp zoeken wanneer ze zich ellendig voelen, maar zelfs wanneer men dit meeneemt lopen vrouwen toch nog steeds voor op mannen. We kunnen dus aannemen dat stemmingswisselingen en wispelturigheid bij beide geslachten sterk voorkomt maar dat vrouwen over het algemeen net iets meer in uitblinken.

Ik las een mooie uitspraak over de eeuwige strijd en discussie over het verschil tussen mannen en vrouwen die denk ik de kerm van de zaak wel raakt. De schrijver en humorist Robert Orben zei eens: �Niemand zal ooit de strijd der geslachten winnen, daarvoor is de verbroedering met de vijand te groot.�. En hiermee wil ik dit deel dan ook broederlijk afsluiten.

Populaire verschillen tussen mannen en vrouwen op een rijtje.

(C) 2003 Hein Pragt

 • Vrouwen kunnen zich beter emotioneel uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) omdat hun hersenhelften beter samenwerken en hun limbisch systeem groter is.
 • Vrouwen ruiken beter dan mannen, omdat dit vermogen in het limbisch systeem ligt.
 • Vrouwen zijn beter met woorden en kunnen reeksen onsamenhangende woorden beter onthouden.
 • Vrouwen zijn beter in het gebruik van een routebeschrijving waar veel herkenbare punten op staan omdat ze hun goede visuele geheugen hiervoor gebruiken, mannen kunnen door hun goede ruimtelijke inzicht beter kaarten lezen.
 • Vrouwen zijn in staat om meerdere taken tegelijk uit te voeren omdat hun hersenhelften beter samenwerken.
 • Vrouwen zijn beter in het herkennen van gezichten.
 • Vrouwen kunnen sneller zien of twee afbeeldingen hetzelfde zijn.
 • Vrouwen hebben meestal een betere fijne motoriek.
 • Vrouwen gebruiken hun hersenen efficienter dan mannen, mannen compenseren dit met grotere hersenen.
 • Vrouwen hebben een breder blikveld terwijl mannen een verder blikveld hebben, ook kunnen mannen zich beter op ��n doel concentreren.
 • Vrouwen kunnen beter onsamenhangende informatie opslaan terwijl mannen beter zijn in het opslaan van geordend informatie.
 • Mannen zijn minder gevoelig voor depressies omdat ze zich minder bewust van hun emoties zijn.
 • Mannen hebben een beter ruimtelijk inzicht en kunnen objecten beter visualiseren.
 • Mannen kunnen beter complexe technische problemen oplossen.
 • Mannen zijn bij problemen meer op actie gericht terwijl vrouwen meer op communicatie gericht zijn.
 • Mannen hebben meer verbindingen tussen de hersencellen dan vrouwen waardoor de informatie overdracht tussen de cellen sneller verloopt waardoor ze beter complexere problemen kunnen oplossen.


Lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

lichaam van de man
 • Lengte, de man is gemiddeld 11 cm groter dan de vrouw.
 • Gewicht, de man is gemiddeld 12 kilo zwaarder dan de vrouw.
 • Romp, de gemiddelde vrouw heeft een grotere romp dan de gemiddelde man.
 • Vetweefsel, bij de man is dit ongeveer 15% en bij de vrouw ongeveer 25% van het lichaamsgewicht.
 • Kracht, de man heeft meer testosteron (hormoon) en daardoor meer spieren, de vrouw heeft gemiddeld 30% spierweefsel en de man 40%.
 • Hartvolume, dit is bij de gemiddelde man 770 cc en bij de gemiddelde vrouw 560 cc.
 • Hartslag, De gemiddelde hartslag ligt voor mannen tussen de 70 en 85 slagen per minuut en is bij vrouwen in dezelfde situatie iets sneller namelijk tussen de 75 en 90 slagen per minuut.
 • Bloed, de gemiddelde man heeft 5,5 liter bloed en de gemiddelde vrouw 4,5 liter.
 • Heupen, heupen van een man zijn gebouwd om snel te kunnen lopen, die van de vrouw om een kind te kunnen dragen en baren. Door dit verschil zijn vrouwen tijdens een hardloopwedstrijd (op snelheid) altijd in het nadeel ten opzichte van een man.
lichaam van de vrouw

Verklaringen van verschillen tussen mannen en vrouwen.

(C) 2003 Hein Pragt

Waarom kan een vrouw vaak beter liegen dan een man?

Aangezien vrouwen tijdens het communiceren meer letten op de lichaamstaal van de andere persoon kunnen vrouwen feilloos waarnemen dat de man staat te liegen. Dit komt ook doordat haar beide hersenhelften beter samenwerken waardoor ze sneller in staat is verbanden te leggen tussen het gesproken woord en de visuele informatie. Zijn lichaamstaal spreekt boekdelen en de meeste mannen begrijpen dan ook niet waarom vrouwen ze altijd doorhebben. Daar staat tegenover dat de vrouw in staat is om glashard in het gezicht van een man te liegen zonder dat hij iets in de gaten heeft. Mannen letten meer op de gesproken woorden zelf en veel minder op de lichaamstaal. Als mannen liegen kunnen ze dit beter via de telefoon, in het donker of met hun hoofd onder de dekens doen omdat hun lichaamstaal hen dan niet kan verraden.


Waarom zijn er zoveel vrouwen secretaresse?

Voornamelijk omdat zij in staat zijn veel tegelijk te kunnen doen. De meeste vrouwen zijn erg goed in het tegelijk uitvoeren van meerdere verschillende taken, mannen hebben daar veel meer moeite mee.


Waarom zien vrouwen vaak bijna alles?

het blikveld van een man Een man en vrouw zitten samen op de bank tv te kijken. De man zit in de ene hoek van de bank de vrouw in de andere, heel voorzichtig bijt de man op zijn nagels waarop de vrouw ineens zegt: "zit niet op je nagels te bijten". De man is verbaasd, hoe kon ze dat in vredesnaam zien ze keek toch ook naar de tv. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat mannen en vrouwen anders kijken. Het blikveld van de man is bijna recht vooruit, dat van de vrouw is vele malen breder. De vrouw is dus in staat om ook de dingen te zien die naast haar gebeuren. Mannen kunnen zich dit niet voorstellen en ik denk dat de gemiddelde man ook gek zou worden als hij het blikveld van de vrouw zou kunnen zien. Omgekeerd kunnen vrouwen zich niet voorstellen dat mannen bepaalde dingen niet zien. U kunt samen eens een experiment doen door bijvoorbeeld in een druk restaurant samen naar een vast punt te kijken en te zeggen wat u allemaal ziet. Het resultaat zal heel verrassend zijn. Mannen kunnen echter beter details in de verte onderscheiden omdat hun blikveld veel gerichter is. Vanuit de oerman en vrouw is dit verschijnsel heel verklaarbaar, de man moest zich als jager op een prooi concentreren en zich niet laten afleiden door de omgeving. Ook leerde hij om heel goed afstand in te kunnen schatten. Vrouwen moesten de groep in de gaten houden en leerden om kleine details in hun directe omgeving in de gaten te houden.


Waarom kan een man niet ongemerkt naar een andere vrouw kijken.

Hoe vaak komt het niet voor dat een man en vrouw ergens lopen en er een mooie vrouw langskomt. De man probeert ongemerkt een blik te werpen op de schoonheid en de vrouw zegt lachend, pas op dat je ogen er niet uitvallen. De man voelt zich betrapt en vraagt zich af hoe zijn vrouw dit nou flikt, de uitleg is echter vrij eenvoudig. Aangezien mannen vrij gericht kijken en een beperkter blikveld hebben dan vrouwen, is vaak duidelijk te zien waar ze op dat moment naar kijken. Aangezien een vrouw een heel breed blikveld heeft ziet ze onmiddellijk waar de man die naast haar loopt naar kijkt. Hoe goed hij ook zijn best doet een vrouw zal het bijna altijd doorhebben als haar man naar een andere vrouw kijkt. Omgekeerd kunnen vrouwen naar alle mooie mannen kijken zonder dat hun partner ook maar iets in de gaten heeft.


Waarom kunnen vrouwen over het algemeen niet fileparkeren.

Omdat de hersenen van vrouwen een breed blikveld hebben en ze moeilijker gericht kunnen kijken, in combinatie met het minder goed kunnen schatten van afstand, is het voor de meeste vrouwen moeilijker om een auto achteruit te fileparkeren. De hersenen van de meeste mannen zijn beter in staat om heel goed afstand te kunnen schatten waardoor ze bij het fileparkeren in het voordeel zijn.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik de uitzondering op de regel ben :-)


Waarom praten vrouwen zoveel en luisteren mannen zo slecht.

Er blijkt een groot verschil te bestaan in de wijze waarop vrouwen en mannen communiceren. Eerst wil ik even ingaan op het ontstaan van deze verschillen vanuit de oermens. Door honderdduizenden generaties is er in de evolutie van de mens een grote specialisatie in de hersenen van mannen en vrouwen ontstaan die nog steeds in onze genen aanwezig is.

Tijdens de jacht tochten moesten mannen snel en effici�nt communiceren. Ook was de communicatie heel erg gericht op het ondernemen van actie en moest de man zich niet laten afleiden door andere signalen uit zijn omgeving. Vrouwen gebruikten de communicatie vooral in de groep vanuit een sociaal oogpunt. Door taal en lichaamstaal waren vrouwen in staat om de gemoedstoestand van de andere groepsleden in de gaten te houden.

Mannen gebruiken als ze praten slechts 1 hersenhelft, bij vrouwen werken de twee hersenhelften samen en zijn er veel meer gebieden bij de communicatie betrokken. Mannen zijn nog steeds erg op actie en oplossen van problemen gericht terwijl vrouwen meer communiceren vanuit een sociaal oogpunt. Mannen communiceren vrij direct en gebruiken weinig woorden, vrouwen communiceren vaak indirect en gebruiken veel meer woorden.

Als twee vrouwen een probleem hebben zullen ze er uitgebreid met elkaar over gaan praten, ze zullen zich inleven in het gevoel van de ander en na het gesprek zullen ze zich waarschijnlijk beter voelen en misschien een oplossing hebben gevonden.
Als twee mannen een probleem bespreken wisselen ze enkele zinnen en gaan dan bijna onmiddellijk over op actie om het probleem snel op te lossen.

De vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en dat niet in de eerste plaats om oplossingen te vinden, maar om gevoelens te delen. De man ervaart dit als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aanreiken. Hij luistert vrij kort en denkt dat hij het probleem wel even kan oplossen. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen. Zij heeft behoefte aan iemand die luistert en begrijpt en door de ongevraagde oplossing voelt ze zich niet serieus genomen. De man begrijpt niet waarom de vrouw ontevreden is met zijn oplossing en begrijpt niet waarom de vrouw er nog steeds over wil praten. De vrouw heeft dus de indruk dat de man niet naar haar luistert, echter zijn mannelijke hersenen staan hem hierbij in de weg. Als vrouwen duidelijk maken dat ze geen oplossing willen maar alleen over het probleem willen praten en mannen de tijd nemen om zonder het aanreiken van een oplossing te luisteren, zouden heel wat conflicten in een relatie voorkomen kunnen worden.

Over het algemeen gezien lijkt de communicatie techniek van vrouwen beter dan die van de mannen, echter in een noodsituatie zoals een noodlanding is de korte en directe communicatie techniek van de man in het voordeel.


Waarom zal een man niet de weg vragen als hij verdwaald is.

Voor een man is het vragen van hulp een vorm van nederlaag, hij zal daarom tot het uiterste proberen het probleem zelf op te lossen. Voor de man is het leven een grote competitie waarin hij zichzelf moet bewijzen. Vrouwen begrijpen dit vaak niet omdat zij socialer ingesteld zijn en gewend zijn om hulp te vragen als ze er niet uitkomen. Dit is een van de geschilpunten die bijna iedereen wel eens tegengekomen is in zijn relatie.


Waarom zet de man de autoradio uit als hij zich moet concentreren op het verkeer.

De mannelijke hersenen zijn sterk gespecialiseerd in het uitvoeren van 1 taak. Als een man een auto moet besturen in druk verkeer of als hij de weg niet goed weet zal hij zich geheel willen concentreren op deze ene taak. Zijn hersenen zijn simpelweg niet in staat om alle visuele informatie te verwerken als er ook allerlei omgevingsgeluid is waar hij door afgeleid kan worden. Ook kan een man die een auto bestuurt gek worden van drukke gesprekken in de auto of kinderen die druk zijn op de achterbank. Vrouwen kunnen hier in het algemeen veel beter mee omgaan omdat hun hersenen niet zo gespecialiseerd zijn en ze eenvoudiger meerdere dingen tegelijk kunnen doen.


Waarom trekt een man zich terug als hij problemen heeft.

Als een man problemen heeft zal hij zichzelf terugtrekken. Hij wil alleen zijn en zal niemand om hulp vragen, zelfs zijn beste vrienden meestal niet. Er zijn enkele redenen voor dit gedrag. De man wil in eerste instantie zelf zijn problemen oplossen en zal niet snel hulp zoeken. Als de man nadenkt over problemen gebruikt hij de rechter hersenhelft om het probleem te analyseren en omdat de man maar 1 ding tegelijk kan, zal hij op dat moment zijn linkerhelft waarmee hij luistert en spreekt minder goed gebruiken. Hij kan niet tegelijk een probleem oplossen en luisteren en praten. Mannen denken vaak in hun hoofd in tegenstelling tot vrouwen die meestal hardop denken. Als hij er uit is komt de man weer terug. Vrouwen begrijpen dit gedrag meestal niet en raken in paniek. Als een vrouw problemen heeft zal ze een andere vrouw om hulp vragen en over haar problemen praten. Het tegenovergestelde gedrag van de man kan ze niet begrijpen en ze zal het vaak uitleggen als "hij houd niet meer van mij" of "hij sluit mij buiten". Een vrouw die begrijpt dat een man dit gedrag vertoont weet dat de man weer terugkomt als hij er uit is en dat ze hem even met rust moet laten.


Waarom hebben mannen tepels.

Uit onderzoek blijkt dat na de bevruchting de menselijke foetus zowel lichamelijk als geestelijk vrouwelijk van structuur is. Hierdoor bezitten mannen enige vrouwelijke kenmerken, zoals tepels en borstklieren die geen functie meer hebben. Een mannelijke foetus ontvangt tussen zes en acht weken na de bevruchting een enorme dosis mannelijke hormonen (androgenen) waardoor de teelballen zich ontwikkelen waarna een tweede dosis de hersenen verandert van een vrouwelijke naar mannelijke.


Waarom mannen zo anders omgaan met pensionering dan vrouwen.

Pensionering is voor de meeste mannen een zware slag en het kan een hele moeilijke periode in hun leven worden. Naast het verlies van zijn baan wat al aardig wat spanning kan veroorzaken is het ook nog het verlies van iets veel groters, het verlies van zijn identiteit. Veel mannen ontkennen gewoon dat er een einde komt aan hun arbeidsleven als de pensioendatum dichterbij komt. Veel mannen denken dat ze zoveel kennis en ervaring hebben dat men hem niet graag zal willen laten gaan, het feit dat de collega's en zijn werkgever dit wel kan voelt soms aan als verraad. Veel mannen stellen zichzelf dan gerust met het idee dat ze als raadgever kunnen blijven functioneren. Kortom de jager wil het gevoel hebben dat de jagersgroep hem nog nodig heeft. Maar meestal gaat dit niet zo en wil hij liever niet inzien dat dit afscheid ook echt een afscheid is. Veel mannen lijden echt onder het verlies van collega's, status en het gevoel belangrijk te zijn. Na korte tijd kunnen mannen hier zelfs depressief van worden en vaak moet de partner het helaas ontgelden en soms krijgen mannen juist na hun pensionering ineens een hartaanval.

Vergeleken met mannen schikken vrouwen zich meestal makkelijker in hun pensionering en gaan ze gewoon door met hun leven. Mannen beperken zich vaak tot hun werk en hun prestaties, vrouwen ontlenen meestal hun waarde aan de kwaliteit van hun relaties. Bij mannen geeft 70 tot 80% aan dat ze hun werk het belangrijkste vinden in hun leven, en 70 tot 80% van de vrouwen zegt dat hun gezin op de eerste plaats komt. Doordat gepensioneerde vrouwen de sociale netwerken die ze hebben opgebouwd gebruiken is de overgang meestal niet zo groot. Na hun pensioen sluiten veel vrouwen zich aan bij clubs voor hun hobby's, sport of zelfs een nieuwe studie. Wanneer een vrouw niet langer werkt, gaat ze meestal gewoon door met haar leven, het is geen ingrijpende gebeurtenis, ze gaat gewoon verder met andere dingen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen volgens Mars en Venus.

(C) 2014 Hein Pragt

Toen ik vele jaren geleden in relatietherapie zat waren net de boeken van John Gray uit over mannen die van Mars komen en vrouwen die van Venus komen. Onze therapeut adviseerde mij om deze boeken te lezen en ik heb ze allemaal gelezen. Hoewel de boeken telkens in herhaling vallen en ook wel een beetje generaliserend zijn, zit er toch wel de nodige waarheid in en kunnen zowel mannen als vrouwen wel iets opsteken over de andere sekse.

Het verhaal van Mars en Venus komt er er op neer dat ooit mannen allemaal op de planeer Mars woonden en zo hun mannendingen deden, vrouwen woonden op de planeet Venus en zij deden dingen ook op hun eigen wijze. De mannen van de planeer Mars ontdekten de vrouwen op de planeer Venus en ze werden verliefd en vonden al gauw het ruimtereizen uit en vlogen naar Venus. Alles ging prima de liefde tussen de bewoners van Mars en Venus was prachtig en ze genoten van elkaars gezelschap. Ze begrepen dat ze verschillend waren omdat ze van verschillende planeten kwamen, maar ze vonden de verschillen ook mooi en jarenlang leefden ze samen in liefde en harmonie.

Toen besloten ze naar de aarde te vliegen en in het begin was alles prachtig mooi, maar helaas vergaten zowel de mannen als de vrouwen dat ze van verschillende planeten afkomstig waren en eigenlijk van elkaar verschilden. Vanaf dat moment was er strijd tussen man en vrouw. De woede en frustratie naar de andere sekse vond zijn oorsprong in het feit dat ze deze belangrijke waarheid vergeten waren en verwachten dat de ander meer op henzelf leek. Mannen eb vrouwen vielen in de valkuil van verlangen van de andere sekse dat ze 'willen wat wij willen' en 'voelen wat wij voelen'.

Mannen en vrouwen gaan er ten onrechte van uit dat wanneer onze partners van ons houden, ze op dezelfde wijze zullen reageren of gedragen zoals wij reageren en ons gedragen wanneer we van iemand houden. Helaas is dit een vragen om teleurstellingen en misverstanden. Mannen verwachten ten onrechte van vrouwen dat ze net zo denken, communiceren en reageren als mannen en vrouwen verwachten ten onrechte dat mannen op dezelfde wijze voelen, communiceren en reageren als vrouwen. Doordat we de verschillen tussen mannen en vrouwen niet willen of kunnen zien zijn onze relaties een en al wrevel en conflict. Wanneer we de verschillen onder ogen zien en er rekening mee houden, wordt de omgang met de andere sekse veel beter. Hiervoor gaan we terug naar de wijze waarop mannen leefden op de planeer Mars en vrouwen leefden op de planeer Venus. Door deze extreme vergelijking te trekken probeert John Gray de verschillen tussen mannen en vrouwen ook groter en duidelijker te maken.

Het leven op mars zat als volgt in elkaar, de mannen op Mars waren gesteld op macht, vakkundigheid, efficiency en prestatie. Ze deden altijd van alles om zich te bewijzen en hun macht en vaardigheden uit te breiden. Hun gevoel van eigenwaarde werd bepaald door het vermogen resultaten te behalen en een gevoel van voldoening werd bereikt door succes en prestaties. Het bereiken van een doel was van groot belang voor de mannen op Mars, want daardoor konden zij hun bekwaamheden tot uiting brengen waardoor zij zich tevreden konden voelen over zichzelf. De man op Mars moest het zelf doen en vroeg zeker geen hulp want zelfstandigheid was een symbool van efficintie, macht en bekwaamheid.

De vrouwen op Venus hadden totaal andere waarden, zij waardeerden liefde, communicatie, schoonheid en contact. Ze waren veel bezig met elkaar te steunen, te helpen en te koesteren. De vrouwen op Venus ontleenden hun gevoel van eigenwaarde aan hun gevoelens en de kwaliteit van hun vriendschappen. De vrouwen op Venus waren niet bijzonder genteresseerd in de constructie van wegen of gebouwen maar meer in de wil om in harmonie, gemeenschap en liefdevolle samenwerking met elkaar te leven. Relaties waren belangrijker dan werk en techniek. De wereld van Venus is in veel opzichten het tegenovergestelde van Mars.

Vrouwen zijn meer contactgericht dan doelgericht, Wanneer twee mannen van Mars gaan lunchen, dan is dat om een plan of zakelijk doel te bespreken, ze hebben iets op te lossen. Wanneer twee vrouwen van Venus een lunchafspraak hebben is dit een gelegenheid een vriendschap verder uit te bouwen of om steun te geven en te krijgen. Veel vrouwen kunnen in een restaurant heel openhartig en intiem praten, in tegenstelling tot de meeste mannen. Vrouwen van Venus hebben ook een goede intutie en ze bieden elkaar uit zichzelf en zonder te vragen hulp aan. Omdat het voor de vrouwen van Venus niet zo belangrijk is om je bekwaamheid te bewijzen, stoot je ook niemand voor het hoofd als je hulp aanbiedt en is het ook geen teken van zwakte wanneer je hulp nodig hebt.

Een man van Mars kan zich daarentegen beledigd voelen wanneer een vrouw van Venus hem raad geeft omdat hij het idee heeft dat ze denkt dat hij het niet zelf kan. Een vrouw is hier niet van bewust omdat het voor haar heel gewoon is om hulp aan te bieden. Zie hier een probleem dat erg vaak voorkomt, de vrouw geeft de man advies en wil hem helpen en de man vat dit op alsof hij tekortschiet en het zelf niet kan. De vrouw ziet het geven van advies en opbouwende kritiek als een daad van liefde. Wanneer een vrouw een man probeert te verbeteren krijgt hij het gevoel dat ze hem wil repareren, hij maakt eruit op dat hij het niet goed doet.

Op dezelfde wijze moet een man begrijpen waarin de vrouw van hem verschilt, anders gaat het andersom ook mis. Mannen moeten leren dat vrouwen over hun problemen praten om dichterbij te komen, en niet per se om een oplossing te vinden. Een veelvoorkomend probleem is dat de vrouw over de problemen van die dag wil praten en telkens onderbroken wordt door de man die met kant en klare oplossingen voor haar problemen komt. Hij begrijpt totaal niet waarom ze daar niet blij mee is. Mannen begrijpen niet dat ze alleen maar moeten luisteren en interesse moeten tonen, hierdoor zal de vrouw zich gehoord voelen en blij met de man zijn.

Mannen hebben ook de neiging om zich soms in hun hol terug te trekken en zichzelf even af te zonderen als ze problemen hebben die ze moeten oplossen. Mannen hebben deze drang tot afstand nemen instinctief, het is geen beslissing of keuze, het gebeurt gewoon. Vrouwen begrijpen dit gedrag niet goed en proberen het contact met de man weer te herstellen en hem uit zijn hol te halen en met hem over zijn problemen te praten. Ze begrijpt niet dat de man dit af en toe nodig heeft en dat hij vanzelf terugkomt wanneer hij er uit is. Dan is er niets meer aan de hand en kan de man gewoon weer contact maken. Veel vrouwen vatten dit afzonderen van de man echter op als afwijzing en moeten ook leren om de man gewoon even met rust te laten en er op te vertrouwen dat hij vanzelf weer uit het hol komt en dat alles dan weer goed is.

Dit zijn maar een paar voorbeelden hoe John Gray de verschillen tussen mannen en vrouwen benaderd en duidelijk maakt.

Verschillen tussen mannen en vrouwen in seksuele beleving.

(C) 2003 Hein Pragt

Ik wil dit verhaal beginnen met een leuke anekdote.

Toen God de wereld geschapen had bezocht hij adam en eva nog eens in het paradijs. Ik heb nog twee leuke eigenschappen over zei hij, het eerste is het vermogen om staande te plassen. Dat wil ik riep de man onmiddellijk waarna hij enthousiast wegrende om een boom te zoeken. Hier is het tweede zei God met een knipoog tegen de vrouw, hier heb jij het vermogen van het meervoudige orgasme.

Maar nu even serieus, behalve de lichamelijke verschillen zijn de emotionele en psychische verschillen enorm groot. Desondanks lijkt seks tussen mannen en vrouwen aardig te lukken.

LeeftijdAantal keer seks per jaar
20140
30110
4075
5065
6060

De oorsprong van seks.

Toen het leven op aarde begon deelden cellen zich gewoon om zich te vermeerderen. Iedere toevallige mutatie die een verbetering was leverde een betere soort op. Waarschijnlijk toevallig deed zich een mutatie voor waardoor cellen genen konden uitwisselen met andere cellen. Dit betekende dat alle goede mutaties sneller konden worden doorgegeven en er meerdere mutaties gecombineerd konden worden. Veel later kwamen er dieren met een beenderstelsel en schalen en nog veel later later leerden de eerste vissen adem te halen en zich aan land te slepen. En dit alles was het resultaat van een uitwisseling van genen. Seks vierde nu hoogtij, het oorspronkelijke doel van seks was dus de uitwisseling van genen, maar in het grootste gedeelte van onze geschiedenis is er geen verband gelegd tussen seks en het verwekken van kinderen. Waarschijnlijk is seks zo lekker omdat wezens die veel genot hadden aan het vermeerderen veel nageslacht hadden waardoor deze eigenschap zich ging domineren. Ook het feit dat de gemiddelde man een vrij groot geslachtsdeel heeft voor de grootte van zijn lichaam is waarschijnlijk door natuurlijke selectie (lees voorkeur van de oervrouw) veroorzaakt.

Waarom mannen ook wel drie minuten wonderen zouden moeten heten!

De gemiddelde tijd die een gezonde man nodig heeft vanaf een koude start tot een orgasme is ongeveer twee en halve minuut. Voor een gezonde vrouw is dit ongeveer dertien minuten. Omdat de meeste zoogdieren (waaronder ook de mens) tijdens de geslachtsdaad nogal kwetsbaar zijn voor roofdieren moest dit vrij snel gebeuren. Dit is een goede verklaring voor de snelheid van de man. Ik weet echter nog geen verklaring voor de dertien minuten van de vrouw. Wat meer ervaren mannelijke minnaars zijn wel in staat om hun orgasme langer uit te stellen waardoor er voor de vrouw ook iets te genieten over is.

Waarom houden meer mannen dan vrouwen van porno?

Dit is verklaren uit het feit dat de meeste mannen seksueel meer visueel ingesteld zijn en de gemiddelde vrouw meer opgewonden raakt door woorden. Mannen raken opgewonden door wat ze zien en vrouwen meer door wat de man tegen haar zegt. Hier zit ook een klein probleem, omdat de mannelijke hersenen ingesteld zijn op het uitvoeren van ��n taak is het voor de meeste mannen heel moeilijk om tijdens de daad nog iets zinnigs uit te brengen.

Seks en spanningen.

Een groot verschil tussen mannen en vrouwen is dat mannen rustiger worden van seks en dat de vrouw zich meestal eerst rustig moet voelen om seksueel opgewonden te raken. Als er spanningen zijn zal de man vaak zin hebben in seks om de spanningen kwijt te raken terwijl de meeste vrouwen geen zin hebben in seks als ze gespannen zijn. Dit is een bron van vele seksuele conflicten tussen mannen en vrouwen. Meestal zal de vrouw voordat ze zin in seks heeft eerst de problemen willen uitpraten. De meeste mannen zijn na seks (als ze nog niet slapen) meestal zeer rustig en kalm en dan heel goed in staat om problemen uit te praten. Vrouwen die dit doorhebben kunnen hier goed gebruik van maken.

Seks met het licht aan?

Aangezien mannen seksueel sterk visueel ingesteld zijn is het niet verwonderlijk dat uit onderzoek is gebleken dat 76 procent van de mannen met het licht aan wil vrijen tegenover 36 procent van de vrouwen. Mannen worden door het zien van een naakte vrouw vaak seksueel opgewonden terwijl de meeste vrouwen bij het zien van een naakte man in lachen uitbarsten.

Mannen raken sneller opgewonden dan vrouwen.

De mannelijke seksdrift kan heel snel aanwakkeren en ook weer heel snel afnemen. De vrouw heeft over het algemeen meer tijd nodig om seksueel opgewonden te raken maar blijft dit dan ook meestal langer. Uit onderzoek blijkt wel dat dit dichter bij elkaar komt te liggen naarmate we ouder worden. De vrouw is dan in staat om sneller opgewonden te raken terwijl de man (onder invloed van het afnemende testosteron) iets langer nodig heeft om op te warmen.

De verschillen in de voorkeur van mannen en vrouwen.


sex en de voorkeur van mannen en vrouwen Er blijkt een redelijk groot verschil te zijn in de voorkeur van mannen en vrouwen met betrekking tot eigenschappen van hun partner. Ook blijkt er een groot verschil te zijn in wat mannen en vrouwen denken dat de andere sekse aantrekkelijk zal vinden. Hier zijn de resultaten van een onderzoek.

De voorkeur van mannen voor vrouwen in volgorde van belangrijkheid:

 1. Atletisch figuur;
 2. Sensuele mond;
 3. Volle borsten;
 4. Lange benen;
 5. Ronde heupen/smalle taille;
 6. Welgevormde billen;
 7. Mooie ogen;
 8. Lang haar;
 9. Kleine neus;
 10. Platte buik;
 11. Gewelfde rug;
 12. Gewelfde venusheuvel;
 13. Lange hals.

De voorkeur van vrouwen voor mannen in volgorde van belangrijkheid:

 1. Atletisch figuur;
 2. Brede schouders en borst;
 3. Gespierde armen;
 4. Kleine strakke billen;
 5. Volle haardos;
 6. Sensuele mond;
 7. Vriendelijke ogen;
 8. Krachtige neus en kin;
 9. Smalle heupen;
 10. Gespierde benen;
 11. Platte buik;
 12. Grote penis;
 13. Baard van drie dagen.

Leuke spreuken, uitspraken, citaten en gezegden over mannen en vrouwen.


Mannen aan de top bereiken die doorgaans met volle steun van hun echtgenotes.
Vrouwen aan de top bereiken die doorgaans ondanks hun echtgenoten.
(Linda Lee Potter)

Wanneer eenman nadenkt over zijn beslissingen, heet het dat 'hij zijn beslissingen goed overweegt', wanneer een vrouw dat doet zegt men dat 'ze geen beslissingen kan nemen'.
(Barbera Proctor)

Als vrouwen via het bed te top kunnen bereiken, hoe komt het dan dat ze er niet zijn?
(Ellen Goodman)

Wanneer je iets gezegd wilt krijgen, vraag het aan een man, wanneer je iets gedaan wilt krijgen, vraag het dan aan een vrouw.
(Margaret Thatcher)

Wat vrouwen ook doen, ze moeten dubbel zo goed zijn als mannen om half zo goed te worden beschouwd. Gelukkig is dit niet zo moeilijk.
(Charlotte Whitton)

Als mannen de wereld kunnen leiden, waarom dragen ze dan dassen? Hoe verstandig is het om de dag te beginnen met je hoofd in een stop te steken?
(Linda Ellerbee)

Vrouwen verbazen zich hoeveel mannen kunnen vergeten, mannen verbazen zich hoeveel vrouwen zich herinneren.
(Peter Bamm)

Je weet nooit of een man carrire maakt om zijn vrouw te plezieren of om zijn schoonmoeder te pesten.
(W.van Broeckhoven)

De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als er evenveel mannen als vrouwen van hun werk naar huis jachten om te gaan koken.
(G.Stern)

Wanneer de mannen afgeven op de ijdelheid der vrouwen klagen zij over een vuur dat zij zelf hebben aangestoken.
(Lingne)

We vinden nog steeds een man met macht een geboren leider en een vrouw met macht iemand met een afwijking.
(M. Atwood)

Een moeder heeft twintig jaar nodig om een man van haar zoon te maken; een andere vrouw maakt een dwaas van hem in twintig minuten.
(R. Frost)

Een man wil niet alleen getrouwd zijn met de moeder van zijn kinderen, maar ook met de leuke vrouw die hij destijds heeft leren kennen.
(H. Nijenhuis)

Waarom besteedt een vrouw tien jaar aan het veranderen van de gewoonten van haar man en beklaagt ze zich dan dat hij niet meer dezelfde man is die zij destijds trouwde?
(B. Steisand)


Diverse feiten en onderzoeken over verschillen tussen mannen en vrouwen.

Het vrouwelijke wapen van de afwijzing

Onbewust weten veel vrouwen dat ze over een heel sterk wapen beschikken, dit wapen heet afwijzing. Door de man af te wijzen, hebben vrouwen in zekere zin een soort controle of macht over de man. Vooral wanneer de vrouw zich ondergeschikt voelt kan ze dit wapen soms heel onbewust maar zeer effici�nt inzetten. Veel vrouwen gebruiken het omdat ze diep in het hart boos op hem zijn, of verdrietig of ge�rriteerd omdat hij iets gedaan heeft, of iets niet gedaan heeft. In het oude Griekenland hebben vrouwen volgens een overlevering zelfs een oorlog be�indigd door hun mannen seks te onthouden, maar helaas is dit slechts een fabel. Wanneer u er echter niet eerlijk over praat dan kan de situatie verharden en kan het steeds moeilijker om zin in seks weer terug te vinden. Het wapen kent dus ook een boemerang effect.

Seks op het werk

Uit onderzoek blijkt dat ��n op de vijf vrouwen wel eens seks heeft op het werk en twintig procent van de vrouwen geeft toe wel eens seks gehad met een mannelijke collega. Van de mannen heeft echter maar twaalf procent het wel eens met een vrouwelijke collega gedaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse uitgave van Playboy. Bijna de helft van de vrouwen die het wel eens op het werk had gedaan, had de liefde bedreven met een meerdere, slechts achttien procent van de mannen die wel eens seks op het werk had gehad, had het met de vrouwelijke superieur gedaan. Vrouwen hebben een voorkeur voor seks op het bureau of de werktafel, terwijl mannen de voorkeur aan geven aan een vrijpartij op de bank of een stoel. De kamer van de baas en het kopieerhok zijn de minst favoriete plekken. Een relatie op het werk is overigens meestal niet blijvend, zeventig procent van de kantoorromances loopt vroegtijdig stuk.

Buikdansen

Vrouwen hebben het glazen plafond en de lage arbeidsparticipatie aan zichzelf te danken, ze hebben het contact met hun vrouwelijke kracht verloren, volgens de Tunesische dr. Kaouthar Darmoni. Darmoni verbaasde zich toen ze in 1997 vanuit Frankrijk naar Nederland kwam, dit was toch een zeer ge�mancipeerd land? Waarom gedroegen de vrouwen zich dan zo mannelijk? Dat lag niet zozeer aan de machocultuur maar aan de vrouwen zelf. Nederlandse vrouwen hebben het contact met hun vrouwelijke kracht verloren. Wat dat betreft kunnen ze het nodige leren van de Arabische cultuur, hoe vrouwonvriendelijk die ook is. In deze cultuur hebben vrouwen heel goed begrepen dat ze, om carri�re te maken, niet de mannen moeten imiteren, maar juist hun vrouwelijkheid moeten gebruiken, stelt Darmoni. De buikdans kan de vrouwelijke kracht bevorderen. Het is een sociaal gebeuren waarin vrouwen intimiteit en solidariteit met elkaar delen en samen vieren.

Dr. Kaouthar Darmoni werkt momenteel als managementtrainer en coach voor personen en bedrijven en doceert 'Media & Cultuur' aan de Universiteit van Amsterdam.(Internetsite: www.kaouthar.com

Optimisme, verschillend beeld bij mannen en vrouwen

Bron: Personality and Psychology Bulletin.

Mensen zijn optimistisch. We zijn geneigd te denken dat geluk vooral onszelf en ongeluk juist de ander treft. Uit onderzoek blijkt nu echter dat dit vaker voor mannen dan voor vrouwen geldt. Tenminste als het over het huwelijk gaat. Mannen kleuren de verwachtingen over hun eigen huwelijk te positief in. Vrouwen hebben een realistischer kijk. Ook beoordelen vrouwen de kans op echtscheiding realistischer dan mannen. Dit roept de vraag op waarom mannen zo optimistisch zijn. Het onderzoek geeft hiervoor een aantal verklaringen. Zo is het zelfbeeld van mannen gemiddeld positiever dan dat van vrouwen. Bekend is dat mensen met een positieve zelfwaardering geneigd zijn niet alleen zichzelf maar ook de dingen waarbij ze betrokken zijn, rooskleurig te zien. Dat geldt dus ook voor hun huwelijk. Ook hebben mannen een grotere 'illusie' van controle: daardoor hebben ze de overtuiging dat ze de kwaliteit van hun huwelijk kunnen be�nvloeden. Vrouwen leggen de controle vaker buiten zichzelf. Omdat vrouwen meer interrelationeel georienteerd zijn dan mannen, zien ze zichzelf als net zo kwetsbaar als anderen. Mannen doen dit minder en schatten daardoor hun eigen kansen op succes vaak hoger in dan gemiddeld. Verder zijn vrouwen door hun intiemere relaties vaak beter genformeerd over de kwaliteit van de huwelijken van vrienden en kennissen. Hierop baseren zij vervolgens hun idee van het gemiddelde huwelijk. Dat denkbeeld benadert meer de realiteit dan de algemene stereotypen waarvan mannen veelal uitgaan.

Boeken over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

boek boek bestellen Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus - mannen zijn anders, vrouwen ook! Sinds het verschijnen van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. Het geheim van dit boek? Mannen en rouwen denken, voelen, communiceren en liefhebben anders. Ze lijken wel van verschillende planeten te komen! John Gray legt het feilloos uit met deze metafoor. Als je begrjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn veel problemen direct opgelost. De 65ste druk sinds de eerste uitgave in 1992. Er is niets veranderd, want de mannen komen nog steeds van Mars en de vrouwen van Venus. Lang geleden ontdekten de bewoners van Mars door hun telescoop de bewoonsters van Venus. Die glimp veroorzaakte een storm van gevoelens. Gevoelens die zij nooit gekend hadden. Zij werden verliefd, vonden het ruimtereizen uit en vlogen naar Venus. Zij werden met open armen ontvangen. De onmin ontstond pas toen zij ontdekten dat er grote verschillen waren. Daarom benadrukt het boek het wezenlijke verschil tussen de waarden van de man en de vrouw. De grootste fout in de omgang met de andere sekse is wel, dat de man met oplossingen komt en zijn gevoelens ontkent en de vrouw ongevraagd advies en aanwijzingen geeft. Maar wij zijn ons helaas niet bewust dat wij deze en meer fouten maken. De man en de vrouw gaan ook anders om met stress. De Marsbewoner trekt zich terug en die van Venus gaat praten. De man wil nodig zijn en de vrouw wil gekoesterd worden. Veel voorbeelden van misverstaan en tips voor oplossingen worden gegeven. Er is blijkbaar aan het gebeuren tussen man en vrouw nog veel te verbeteren.


boek boek bestellen Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen. Mannen kunnen maar n ding tegelijk en vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht. Een van de vele verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit boek laat zien waarom mannen de stadsplattegrond niet hoeven te draaien om te weten of de volgende afslag links of rechts is, en vrouwen wel. Verhelderend en humoristisch laten Allan en Barbara Pease aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, evolutionaire biologie, psychologische analyses en sociale veranderingen hun licht schijnen op het raadsel van het verschil tussen man en vrouw. Het boek bevat een reservoir aan tips die in een stroef lopende relatie van pas kunnen komen. Allan en Barbara Pease hebben een gespecialiseerd communicatie trainingsbureau waarmee ze wereldwijd advies geven.


boek boek bestellen Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man. Jungs theorie over animus en anima in de praktijk. Communicatie. Het lijkt zo eenvoudig. Want als we met elkaar praten wisselen we onderling van gedachten en reageren we op elkaar. Wat we niet beseffen is dat als we met z'n tween praten, we eigenlijk met ons vieren zijn. De vrouwelijke energien in de man (die C.G. Jung de anima noemde) en de mannelijke energien in de vrouw (haar animus) blijken een stevig woordje mee te spreken, en als het tegenzit zich overal mee te bemoeien en een flinke stem in het kapittel te hebben. Opvallend daarbij is wij dat wij dat zelf maar ternauwernood in de gaten hebben. Gevolg: de gekste projecties en spraakverwarringen, zonder dat we zien dat we gevangen zijn geraakt in een universeel psychisch mechanisme. En de ruzies die we hebben blijken qua stijl en vorm verbijsterend algemeen te zijn. Animus en anima doen zich overal gelden, thuis en op het werk, geen enkel contact uitgezonderd! Animus en anima zijn echter ook heel positieve en stimulerende inhouden in ons, al kunnen we pas profijt van die steunende kant krijgen als we ons psychologisch ontwikkelen en meer wrden wie we werkelijk zijn. Of, in jungiaanse termen, het nodige schaduwwerk hebben gedaan. Op de haar bekende heldere wijze legt Karen in dit boek uit wat de functie van animus en anima in onze psyche is en hoe we hun dynamiek kunnen herkennen. De inzichten die dat biedt zijn van onschatbare waarde voor zowel persoonlijke groei als voor relaties: van liefdesrelaties tot je relatie met het leven zelf. Verhelderend en praktisch en een echte eye-opener.Last update: 29-04-2015
 

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com)